Nápoveda

Ako nakupovať?

Nakupovať je možné cez nákupný košík, ktorý sa nachádza pri každom produkte. Stačí kliknutím pridať produkt do košíka, vyplniť objednávkový formulár a odoslať.

Dodacia lehota je zobrazená v každom produkte. Tovar, ktorý máme skladom expedujeme ihneď po doručení objednávky do 24 hodín v rámci celého Slovenska.

Nakupovať je možné aj cez e-mail: info@biokrby.h-design.sk, telefonicky na čísle   +421 908 052 362

Prajeme Vám príjemné nakupovanie! Veríme, že s našimi produktami budete spokojní!

 

Obchodné podmienky

1. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúcim je spoločnosť: H-Design s.r.o.
Názov firmy: H-Design s.r.o.
IČO: 46655603
DIČ: 2023488907
IČ DPH: SK2023488907
Číslo účtu: 635361926/0900 – Slovenská sporiteľňa
Web: www.biokrby.h-design.sk
E-mail: info@biokrby.h-design.sk
Mob.: +421 908 052 362  

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v tejto objednávke a to v čo najkratšom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie záväznej objednávky, pokiaľ je doručovacia adresa zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu kupujúceho. Záväznou objednávkou sa rozumie objednávka po uplynutí jednej hodiny od jej prijatia predávajúcim.

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol, bude používať iba k účelom, ktoré súvisia so službami obchodu biokrby.h-design.sk, a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávok.

Ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar podľa bodu 2. 2., predávajúci má právo pozastaviť vybavovanie ďalších objednávok tohto kupujúceho, prípadne odmietnuť.

Predávajúci môže zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar ešte nevyrába, nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný.

2. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúcim je každý zákazník, FO či PO, ktorý urobí záväznú objednávku na www.biokrby.h-design.sk (telefón, e-mail).

Na základe objednávky kupujúceho sa uzatvára kúpna zmluva. Každá objednávka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno kupujúceho, presnú poštovú adresu, v prípade právnickej osoby jej názov, kontaktnú osobu a fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH. Ďalej musí kúpna zmluva obsahovať telefónne číslo, objednávací kód tovaru (ak ho má tovar pridelený), počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob úhrady. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar a ďalšie poplatky ako poštovné, balné, dobierka uvedené v záväznej objednávke.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok nevrátiť zálohu. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Kupujúci nieje oprávnený stornovať objednávku ak je už zaplatená záloha. Do tejto doby môže takto urobiť kedykoľvek.

Kupujúci má právo na výmaz svojich osobných údajov z databázy zákazníkov biokrby.h-design.sk a to na základe emailovej žiadosti.

Podmienky doručenia
Predávajúci považuje objednávku za záväznú vtedy, keď kupujúci zašle svoju objednávku elektronickou formou na adresu predávajúceho. Na základe objednávky bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra vo výške 50% z ceny objednávaného tovaru a po jej uhradení začína plynúť dodacia lehota, ktorá je zobrazená v objednávkovom formulári, alebo v e-mail-y, ktorý sa zasiela po potvrdení objednávky. Dodaciu lehotu je vždy možné preveriť telefonicky, alebo zaslaním mailu na info@biokrby.h-design.sk ešte pred objednaním tovaru. Zálohovú platbu považuje predávajúci za uhradenú až vtedy, keď mu bude pripísaná na jeho bankový účet. Doručenie tovaru kupujúcemu bude oznámené telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu a dohodne sa spôsob úhrady zvyšnej sumy za tovar.

Spôsoby platby
Pred prevzatím tovaru:

Osobne

Platba v hotovosti

Bankovým prevodom

Cenu objednávky môžete uhradiť vopred bankovým prevodom na náš účet. Ako variabilný symbol platby uvádzajte vždy číslo danej faktúry, ktoré príde v e-maily potvrdzujúcom objednávku. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Doručenie do SR – Biokrby H-Design s.r.o.

Pri objednávke nad 900 eur je doprava v rámci celého Slovenska ZDARMA.

Doručenie do SR – Príslušenstvo a biokrby

Pri objednaní biokrbov a príslušenstva je cena za dopravu nasledovná:
HMOTNOSŤ         CENA ZA DORUČENIE
0 – 2 kg                                 4 Eur
2.1 – 20 kg                            8 Eur
21 – 30 kg                           12 Eur
31 – 40 kg                           15 Eur
41 – 120 kg                         22 Eur
121 – 200 kg                       37 Eur

Doručenie do zahraničia
Vzhľadom k drahšiemu poštovnému sa bude realizovať iba na základe individuálnej dohody.

Pri prevzatí tovaru:

Osobne

Platba v hotovosti

Dobierka (Zásielková Služba)

Platba v hotovosti priamo konkrétnemu kuriérovi, ktorý zásielku doručí.

Odber a dodanie tovaru

Kuriér: Tovar je doručený kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Po dohode kupujúceho s predávajúcim je možné spôsob doručenia pozmeniť.

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v kartónovom obale. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Reklamáciu mechanicky poškodeného tovaru je zákazník povinný uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. Pri prevzatí balíka od prepravcu sa odporúča ihneď skontrolovať, či vonkajší obal balíka nie je poškodený. Pokiaľ bol balík, alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s dopravcom spísať zápisnicu za účelom náhrady škody za poškodený tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Záruka a reklamácie
Viď Reklamačný poriadok

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov. Začína plynúť dňom prevzatia alebo odoslania tovaru zákazníkovi. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom vrátane neodbornej montáže.

Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky sú neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto maloobchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2017

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2017

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok opisuje obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a BIOKRBY H-DESIGN s.r.o. (ďalej predávajúci). Kupujúci je povinný zoznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami pred objednaním tovaru. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným Reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho predania prvému prepravcovi.
Ako doklad o záruke slúži záručný list, ktorý firma vystavuje ku každému zakúpenému tovaru.

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedenom na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka).
Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácia riadi Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Sb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácia riadi výhradne týmto poriadkom.

III. Záručné podmienky

Kupujúcemu odporúčame skontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti (počet balíkov, neporušenosť, poškodenie krabíc) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Prípadné poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti je nutné riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou a potom oznámiť vec predávajúcemu. Predávajúci zaistí patričné opatrenia ohľadom reklamácie a preto doporučujeme pri akomkoľvek podobnom prípade čo najskôr podať správu na info@biokrby.h-design.sk . Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu zásielku poškodenú alebo nekompletnú a potvrdí svojim podpisom korektné predanie tovaru, nie je možné reklamáciu dodatočne uplatniť.
Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravnej spoločnosti a príslušnými ustanoveniami občianskeho resp. obchodného zákonníka. Takto spôsobené vady nie je možné reklamovať u predávajúceho.
Kupujúci má právo uplatniť si záruku iba na tovar, ktorý vykazuje vadu, vzťahuje sa na neho záručná lehota a bol zakúpený od BIOKRBY H-DESIGN s.r.o.
Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený! Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na predloženom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť zhodné sériové číslo ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).
Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným používaním a inštalovaním, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebovaním.
Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť výrobku, ak pre tento výrobok neboli vytvorené vhodné podmienky pri inštalácii a pri začatí fungovania výrobku. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci zodpovednosť.
Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
• mechanickým poškodením tovaru
• používaním produktu v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom je produkt bežne používaný
• neodbornou manipuláciou, inštaláciou, obsluhou a zanedbanou údržbou
• ak bol produkt alebo jeho časť mechanicky poškodený
• produkt bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaný v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
• prevedením nekvalifikovaného zásahu
• produkt, ktorý bol opravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.)
• poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim
• tovar bol poškodený prírodným živlom alebo vyššou mocou

Záruka sa vzťahuje na závady materiálu, funkčnosti, závady vzniknuté pri výrobe, montáži alebo inštalácii tovaru prevedené pracovníkmi predávajúceho.

Tovar podaný k reklamácii bude testovaný len na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s opisom závady).

Ak technik zistí, že príčinou problému nie je reklamovaný výrobok, ale nekorektná inštalácia, bude reklamácia zamietnutá a náklady s neoprávnenou reklamáciou budú preúčtované reklamujúcemu.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o závadu, ktorá sa dá odstrániť, bude tovar opravený, alebo vymenený za nový. Predávajúci je oprávnený poškodený tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. Ak nie je možné vymeniť ani opraviť tovar a povaha závady nebráni obvyklému používaniu, môže sa kupujúci s predávajúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru (v prípade zľavy nie je možné túto vadu opakovane reklamovať). V prípade, že sa reklamácia nedá vybaviť ani jedným z týchto spôsobov, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Dobropisom môže byť vybavená reklamácia produktu, kde bola 3x opravená tá istá závada.

Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 kalendárnych dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO, čiže jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Po vybavení reklamácie sa záručná lehota predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť od začiatku vybavenia reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia reklamácia považovaná za prvé reklamovanie tovaru.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho telefonicky, SMS alebo e-mailom. Ak bol tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, bude po vybavení automaticky poslaný na adresu kupujúceho. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu stane, že SMS alebo e-mail neobdržíte v zákonnej mesačnej lehote, prosíme aby ste nás kontaktovali.

V. Záruka na spotrebný materiál

Ak je obsahom balenia alebo predmetom kúpy spotrebný materiál (šamotové tvarovky, rošty, žiaruvzdorné sklo, tmely, lepidlá, tesnenia alebo iný drobný materiál), je jeho životnosť 9 mesiacov.