Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2017

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok opisuje obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a BIOKRBY H-DESIGN s.r.o. (ďalej predávajúci). Kupujúci je povinný zoznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami pred objednaním tovaru. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným Reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho predania prvému prepravcovi.
Ako doklad o záruke slúži záručný list, ktorý firma vystavuje ku každému zakúpenému tovaru.

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedenom na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka).
Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácia riadi Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Sb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácia riadi výhradne týmto poriadkom.

III. Záručné podmienky

Kupujúcemu odporúčame skontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti (počet balíkov, neporušenosť, poškodenie krabíc) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Prípadné poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti je nutné riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou a potom oznámiť vec predávajúcemu. Predávajúci zaistí patričné opatrenia ohľadom reklamácie a preto doporučujeme pri akomkoľvek podobnom prípade čo najskôr podať správu na info@biokrby.h-design.sk . Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu zásielku poškodenú alebo nekompletnú a potvrdí svojim podpisom korektné predanie tovaru, nie je možné reklamáciu dodatočne uplatniť.
Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravnej spoločnosti a príslušnými ustanoveniami občianskeho resp. obchodného zákonníka. Takto spôsobené vady nie je možné reklamovať u predávajúceho.
Kupujúci má právo uplatniť si záruku iba na tovar, ktorý vykazuje vadu, vzťahuje sa na neho záručná lehota a bol zakúpený od BIOKRBY H-DESIGN s.r.o.
Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený! Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na predloženom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť zhodné sériové číslo ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).
Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným používaním a inštalovaním, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebovaním.
Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť výrobku, ak pre tento výrobok neboli vytvorené vhodné podmienky pri inštalácii a pri začatí fungovania výrobku. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci zodpovednosť.
Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
• mechanickým poškodením tovaru
• používaním produktu v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom je produkt bežne používaný
• neodbornou manipuláciou, inštaláciou, obsluhou a zanedbanou údržbou
• ak bol produkt alebo jeho časť mechanicky poškodený
• produkt bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaný v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
• prevedením nekvalifikovaného zásahu
• produkt, ktorý bol opravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.)
• poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim
• tovar bol poškodený prírodným živlom alebo vyššou mocou

Záruka sa vzťahuje na závady materiálu, funkčnosti, závady vzniknuté pri výrobe, montáži alebo inštalácii tovaru prevedené pracovníkmi predávajúceho.

Tovar podaný k reklamácii bude testovaný len na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s opisom závady).

Ak technik zistí, že príčinou problému nie je reklamovaný výrobok, ale nekorektná inštalácia, bude reklamácia zamietnutá a náklady s neoprávnenou reklamáciou budú preúčtované reklamujúcemu.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o závadu, ktorá sa dá odstrániť, bude tovar opravený, alebo vymenený za nový. Predávajúci je oprávnený poškodený tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. Ak nie je možné vymeniť ani opraviť tovar a povaha závady nebráni obvyklému používaniu, môže sa kupujúci s predávajúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru (v prípade zľavy nie je možné túto vadu opakovane reklamovať). V prípade, že sa reklamácia nedá vybaviť ani jedným z týchto spôsobov, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Dobropisom môže byť vybavená reklamácia produktu, kde bola 3x opravená tá istá závada.

Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 kalendárnych dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO, čiže jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Po vybavení reklamácie sa záručná lehota predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť od začiatku vybavenia reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia reklamácia považovaná za prvé reklamovanie tovaru.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho telefonicky, SMS alebo e-mailom. Ak bol tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, bude po vybavení automaticky poslaný na adresu kupujúceho. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu stane, že SMS alebo e-mail neobdržíte v zákonnej mesačnej lehote, prosíme aby ste nás kontaktovali.

V. Záruka na spotrebný materiál

Ak je obsahom balenia alebo predmetom kúpy spotrebný materiál (šamotové tvarovky, rošty, žiaruvzdorné sklo, tmely, lepidlá, tesnenia alebo iný drobný materiál), je jeho životnosť 9 mesiacov.