Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúcim je spoločnosť: H-Design s.r.o.
Názov firmy: H-Design s.r.o.
IČO: 46655603
DIČ: 2023488907
IČ DPH: SK2023488907
Číslo účtu: 635361926/0900 – Slovenská sporiteľňa
Web: www.biokrby.h-design.sk
E-mail: info@biokrby.h-design.sk
Mob.: +421 908 052 362 ,

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v tejto objednávke a to v čo najkratšom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie záväznej objednávky, pokiaľ je doručovacia adresa zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu kupujúceho. Záväznou objednávkou sa rozumie objednávka po uplynutí jednej hodiny od jej prijatia predávajúcim.

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol, bude používať iba k účelom, ktoré súvisia so službami obchodu biokrby.h-design.sk, a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávok.

Ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar podľa bodu 2. 2., predávajúci má právo pozastaviť vybavovanie ďalších objednávok tohto kupujúceho, prípadne odmietnuť.

Predávajúci môže zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar ešte nevyrába, nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný.

2. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúcim je každý zákazník, FO či PO, ktorý urobí záväznú objednávku na www.biokrby.h-design.sk (telefón, e-mail).

Na základe objednávky kupujúceho sa uzatvára kúpna zmluva. Každá objednávka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno kupujúceho, presnú poštovú adresu, v prípade právnickej osoby jej názov, kontaktnú osobu a fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH. Ďalej musí kúpna zmluva obsahovať telefónne číslo, objednávací kód tovaru (ak ho má tovar pridelený), počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob úhrady. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar a ďalšie poplatky ako poštovné, balné, dobierka uvedené v záväznej objednávke.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok nevrátiť zálohu. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Kupujúci nieje oprávnený stornovať objednávku ak je už zaplatená záloha. Do tejto doby môže takto urobiť kedykoľvek.

Kupujúci má právo na výmaz svojich osobných údajov z databázy zákazníkov biokrby.h-design.sk a to na základe emailovej žiadosti.

Podmienky doručenia
Predávajúci považuje objednávku za záväznú vtedy, keď kupujúci zašle svoju objednávku elektronickou formou na adresu predávajúceho. Na základe objednávky bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra vo výške 50% z ceny objednávaného tovaru a po jej uhradení začína plynúť dodacia lehota, ktorá je zobrazená v objednávkovom formulári, alebo v e-maily, ktorý sa zasiela po potvrdení objednávky. Dodaciu lehotu je vždy možné preveriť telefonicky, alebo zaslaním mailu na info@biokrby.h-design.sk ešte pred objednaním tovaru. Zálohovú platbu považuje predávajúci za uhradenú až vtedy, keď mu bude pripísaná na jeho bankový účet. Doručenie tovaru kupujúcemu bude oznámené telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu a dohodne sa spôsob úhrady zvyšnej sumy za tovar.

Spôsoby platby
Pred prevzatím tovaru:

Osobne

Platba v hotovosti

Bankovým prevodom

Cenu objednávky môžete uhradiť vopred bankovým prevodom na náš účet. Ako variabilný symbol platby uvádzajte vždy číslo danej faktúry, ktoré príde v e-maily potvrdzujúcom objednávku. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Doručenie do SR – Biokrby H-Design s.r.o.

Pri objednávke nad 900 eur je doprava v rámci celého Slovenska ZDARMA.

Doručenie do SR – Príslušenstvo a biokrby

Pri objednaní biokrbov a príslušenstva je cena za dopravu nasledovná:
HMOTNOSŤ         CENA ZA DORUČENIE
0 – 2 kg                                 4 Eur
2.1 – 20 kg                            8 Eur
21 – 30 kg                           12 Eur
31 – 40 kg                           15 Eur
41 – 120 kg                         22 Eur
121 – 200 kg                       37 Eur

Doručenie do zahraničia
Vzhľadom k drahšiemu poštovnému sa bude realizovať iba na základe individuálnej dohody.

Pri prevzatí tovaru:

Osobne

Platba v hotovosti

Dobierka (Zásielková Služba)

Platba v hotovosti priamo konkrétnemu kuriérovi, ktorý zásielku doručí.

Odber a dodanie tovaru

Kuriér: Tovar je doručený kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Po dohode kupujúceho s predávajúcim je možné spôsob doručenia pozmeniť.

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v kartónovom obale. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Reklamáciu mechanicky poškodeného tovaru je zákazník povinný uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. Pri prevzatí balíka od prepravcu sa odporúča ihneď skontrolovať, či vonkajší obal balíka nie je poškodený. Pokiaľ bol balík, alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s dopravcom spísať zápisnicu za účelom náhrady škody za poškodený tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Záruka a reklamácie
Viď Reklamačný poriadok

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov. Začína plynúť dňom prevzatia alebo odoslania tovaru zákazníkovi. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom vrátane neodbornej montáže.

Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky sú neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto maloobchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2017